Một nguyên tử x có tổng số hạt cơ bản là 18 A Xác định số hạt mỗi loại B Cho biết tên, KHHH, NTK, hóa trị của nguyên tố

Question

Một nguyên tử x có tổng số hạt cơ bản là 18
A Xác định số hạt mỗi loại
B Cho biết tên, KHHH, NTK, hóa trị của nguyên tố

in progress 0
Allison 4 ngày 2021-09-03T19:16:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T19:17:39+00:00

  Theo giả thiết:

  $\left \{ {{p+e+n=18} \atop {p=e}} \right.$

  `=>2p+n=18<=>n=18-2p`

  Mặt khác:

  `1<=n/p<=1.52`

  `<=>p<=n<=1.52`

  `<=>p<=18-2p<=1.52`

  `<=>3p<=18<=3.52p`

  Chọn `p=1, 2, 3, 4, 5, 6`

  Xét `p=1=>e=1; n=18-2=16=>M_X=1+17=17` (loại)

  Xét `p=2=>e=2; n=18-4=14=>M_X=2+14=16 (O)` (loại)

  Xét `p=3=>e=3; n=18-6=12=>M_X=3+12=15` (loại)

  Xét `p=4=>e=4; n=18-8=10=>M_X=4+10=14 (N)` (loại)

  Xét `p=5=>e=5; n=18-10=8=>M_X=5+8=13` (loại)

  Xét `p=6=>e=6; n=18-12=6=>M_X=6+6=12(C)` (thõa mãn)

  Vậy nguyên tố cần tìm là `C`

  Tên nguyên tố: `Cacbon`

  Hóa trị `IV, II`

  NTK: `12` 

  `\text{CHỦ TUS CHO MÌNH XIN HAY NHẤT NHÉ <3}`

  0
  2021-09-03T19:17:51+00:00

                     `\text{ FALL IN LOVE }`

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số hạt trong X là `P` và `N `

  ta có :    $\frac{18}{3.52}$ ≤ P  ≤  $\frac{18}{3}$

           <=>         5.11    ≤     `P` ≤  6

  => `P = 6` (thỏa mãn )

  a) `P =E = 6` hạt 

     `N = 18 – 6 – 6 = 6` hạt 

  b) `X` là `Cacbon` 

    KHHH : `C`

    NTK : 12 (đvC) 

     Hóa trị : `IV` 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )