một nhóm gồm 5 tế bào sinh dục đực sơ khai của một loài động vật cùng nguyên phân liên tiếp 3 lần tao ra tế bào con các tế bào con đều giảm phân tao r

Question

một nhóm gồm 5 tế bào sinh dục đực sơ khai của một loài động vật cùng nguyên phân liên tiếp 3 lần tao ra tế bào con các tế bào con đều giảm phân tao ra giao tử biết rằng nói trong nội bào đã cung cấp cho quá trình nguyên phân và giảm phân nói trên tổng số là 3600 NST đơn đây là nhóm tế bào loài nào

in progress 0
Abigail 2 giờ 2021-09-07T11:22:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:23:08+00:00

  Gọi 2n là bộ NST của loài.

  Số NST môi trường cung cấp cho nguyên phân: 

  5 x ($2^{3}$ – 1) x 2n

  Số NST môi trường cung cấp cho giảm phân: 

  5 x $2^{3}$ x 2n

  Theo bài ra ta có:

  5 x ($2^{3}$ – 1) x 2n + 5 x $2^{3}$ x 2n = 3600 → 2n = 48

  Đây là nhóm tế bào của tinh tinh

  0
  2021-09-07T11:23:13+00:00

  Đáp án:

  – Theo bài ra, ta có:

  `5 × (2^3 – 1) × 2n + 5 × 2^3 × 2n = 3600`

  → `2n = 48`

  ⇒ Đây là nhóm tế bào của Loài tinh tinh

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )