Một ô tô đi rừ A đến B . Nếu ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h thì đến B trước 30 phút Nếu ô tô giảm vận tốc đi 10 km/h thì đến B chậm hơn 45 phút

Question

Một ô tô đi rừ A đến B . Nếu ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h thì đến B trước 30 phút
Nếu ô tô giảm vận tốc đi 10 km/h thì đến B chậm hơn 45 phút
Tính vận tốc và thời gian dự định

in progress 0
Madelyn 3 ngày 2021-12-06T15:20:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T15:21:54+00:00

  gọi x( km/h) là vận tốc xác định

  y ( h) là thoi gian xac dinh; x>0; y > 0,5

  QĐ không đổi AB : xy (km)

  vì van toc giam 10 thi thoi gian tang 45p nên

  ( x -10)(y + 0,75)= xy

  => 0,75x – 10y = 7,5 (1)

  vì van toc tang 10 thi thoi gian giam 30p nên: (x +10)(y – 0,5) = xy

  => -0,5x + 10y = 5 (2)

  (1,2) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}0,75x-10y=7,5\\-0,5x+10y=5\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=50\\y=3\end{matrix}\right.\)

  vậy vận tốc là 50km/h

  tg là 3h

  0
  2021-12-06T15:21:56+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  gọi x( km/h) là van toc xac dinh

  y ( h) là thoi gian xac dinh; x>0; y > 0,5

  QĐ không đổi AB : xy (km)

  vì van toc giam 10 thi thoi gian tang 45p nên

  ( x -10)(y + 0,75)= xy

  => 0,75x – 10y = 7,5 (1)

  vì van toc tang 10 thi thoi gian giam 30p nên: (x +10)(y – 0,5) = xy

  => -0,5x + 10y = 5 (2)

  (1,2) {0,75x10y=7,50,5x+10y=5{x=50y=3

  vậy ………………..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )