một ô tô đi90kmhết18lít xăng, một xe máy đi 80km hết 2lits xăng . hỏi mỗi xe đi 100km hết bao nhiêu lít xăng ? trên quãng đường 100km số lít xăng ô tô

Question

một ô tô đi90kmhết18lít xăng, một xe máy đi 80km hết 2lits xăng . hỏi mỗi xe đi 100km hết bao nhiêu lít xăng ? trên quãng đường 100km số lít xăng ô tô tiêu thụ gấp bao nhiêu lần số lít xăng xe máy tiêu thụ?

in progress 0
Melody 4 tuần 2021-08-11T10:03:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:04:32+00:00

  mỗi lít xăng ô tô đi được số km là

   90 : 18 = 5 (km)

  Mỗi lít xăng xe máy đi được số km là

   80 : 2 = 40(km)

  100 km ô tô hết số lít là

  100 : 5 = 20 (lít)

  100 Km xe masyy đi hết số lít xăng là:

  100 : 20 = 5 (lít) 

  ô tô gấp xe máy số olits xăng là 

  20 : 5 = 4 (lần)

  0
  2021-08-11T10:05:26+00:00

  ô tô đi 1 km hết số lít xăng là:

            18 : 90 = 0,2 ( l )

   xe máy đi 1 km hết số lít xăng là :

             2 : 80 = 0,025 ( l )

  ô tô đi 100 km hết số lít xăng là:

             0,2 x 100 = 20 ( l )

  xe máy đi 1 km hết số lít xăng là:

              0.025 x 100 = 2,5 ( l )

  trên quãng đường 100 km, số lít xăng ô tô tiêu thụ gấp xe máy tiêu thụ là:

               20 : 2,5 = 4 ( lần )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )