Một ô tô rời bến lúc 6h với vận tốc 40km/h. Lúc 7h, cũng từ bến trên, một người đi mô tô đuổi theo với vận tốc 60km/h. Mô tô đuổi kịp ô tô lúc mấy giờ

Question

Một ô tô rời bến lúc 6h với vận tốc 40km/h. Lúc 7h, cũng từ bến trên, một người đi mô tô đuổi theo với vận tốc 60km/h. Mô tô đuổi kịp ô tô lúc mấy giờ?

in progress 0
Cora 1 năm 2021-12-06T19:57:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:59:05+00:00

  Giải thích các bước giải: Hai xe cùng xuất phát từ một địa điểm, nhưng thời gian lệch nhau 1 giờ (môtô xuất phát sau 1 giờ).

  Nếu ta gọi t là thời gian kể từ sau khi ô tô xuất phát đến khi hai xe gặp nhau thì (t – 1) là thời gian từ sau khi mô tô xuất phát đến khi hai xe gặp nhau.

  Gọi S1, S2 theo thứ tự là quãng đường ô tô và mô tô đi được từ khi xuất phát đến khi gặp nhau,

  Ta có:

  S1 = v1.t = 40.t

  S2 = v2.(t – 1) = 60.(t – 1)

  Do hai xe cùng xuất phát từ một địa điểm nên quãng đường hai xe đi được là bằng nhau.

  => S1 = S2

  => 40t = 60.(t – 1)

  => 60/40 = t/(t – 1)

  => 1.5 = t/(t – 1)

  => 1.5t – 1.5 = t

  => 0.5t = 1.5

  => t = 3

  Vậy sau 3 giờ kể từ khi ô tô xuất phát thì hai xe gặp nhau. Lúc đó là 9giờ

  0
  2021-12-06T19:59:08+00:00

  Đáp án:

   9h

  Giải thích các bước giải:

  Quãng đường đi được của ô-tô: \({S_1} = {v_1}{t_1}\)

  Quãng đường đi được của người đi mô-tô: \({S_2} = {v_2}{t_2}\)

  Ta có: \({t_2} = {t_1} – 1\)

  Mô-tô đuổi kịp ô-tô khi \({S_1} = {S_2}\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow {v_1}{t_1} = {v_2}\left( {{t_1} – 2} \right)\\ \Leftrightarrow 40.{t_1} = 60\left( {{t_1} – 1} \right)\\ \Rightarrow {t_1} = 3h\end{array}\)

  Vậy thời điểm mà mô-tô đuổi kịp ô-tô là: \(6 + 3 = 9h\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )