Một ô tô rời bến lúc 6h với vận tốc 40km/h. Lúc 7h, cũng từ bến trên, một người đi mô tô đuổi theo với vận tốc 60km/h. Lúc mấy giờ mô tô đuổi kịp được

Question

Một ô tô rời bến lúc 6h với vận tốc 40km/h. Lúc 7h, cũng từ bến trên, một người đi mô tô đuổi theo với vận tốc 60km/h. Lúc mấy giờ mô tô đuổi kịp được ô tô?

in progress 0
Athena 4 tháng 2021-08-25T15:28:15+00:00 2 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:29:18+00:00

  Hai xe cùng xuất phát từ một địa điểm, nhưng thời gian lệch nhau 1 giờ (môtô xuất phát sau 1 giờ).

  Ta gọi (t) là thời gian kể từ sau khi ô tô xuất phát đến khi hai xe gặp nhau thì (t – 1) là thời gian từ sau khi mô tô xuất phát đến khi hai xe gặp nhau.

  Ta gọi (v) là vận tốc, (v1) là vận tốc của ô tô, (v2) là vận tốc của môtô.

  Gọi S1, S2 theo thứ tự là quãng đường ô tô và mô tô đi được từ khi xuất phát đến khi gặp nhau,

  Ta có:

  S1 = v1.t = 40.t

  S2 = v2.(t – 1) = 60.(t – 1)

  Do hai xe cùng xuất phát từ một địa điểm nên quãng đường hai xe đi được là bằng nhau(S1 = S2)

  => 40.t = 60.(t – 1)

  => 60/40 = t/(t – 1) 

  => 1.5 = t/(t – 1)

  => 1.5t – 1.5 = t

  => 0.5t = 1.5

  => t = 3

  Vậy sau 3 giờ kể từ khi ô tô xuất phát thì hai xe gặp nhau.

  => Lúc 9 giờ mô tô sẽ đuổi kịp ô tô.

  #chucbanhoctotnhe

   

  0
  2021-08-25T15:29:24+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!!!

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

        $v_1 = 40 (km/h)$

        $v_2 = 60 (km/h)$

  Lúc $7h$, khoảng cách giữa hai xe là:

        $S = (7 – 6).v_1 = 1.40 = 40 (km)$

  Gọi $t (h)$ là khoảng thời gian từ $7h$ đến lúc mô tô đuổi kịp ô tô.

  Ta có:

        $S_2 = S + S_1$

  `<=> v_2.t = S + v_1.t`

  `<=> t.(v_2 – v_1) = S`

  `<=> t = S/{v_2 – v_1} = 40/{60 – 40} = 2 (h)`

  Thời điểm mô tô đuổi kịp ô tô là:

        $t’ = 7 + t = 7 + 2 = 9 (h)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )