Một ôtô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 45km/h bổng tăng ga chuyển động nhanh dần đều. a. Tính gia tốc của xe biết rằng sau 30s ô tô đạt vận

Question

Một ôtô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 45km/h bổng tăng ga chuyển động nhanh dần đều.
a. Tính gia tốc của xe biết rằng sau 30s ô tô đạt vận tốc 72 km/h.
b. Trong quá trình tăng tốc nói trên, vào thời điểm nào kể từ lúc tăng tốc, vận tốc của xe là 64,8 km/h?

in progress 0
Margaret 3 tháng 2021-08-31T17:35:40+00:00 2 Answers 206 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:36:54+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a.a = 0,25m/{s^2}\\
  b.{t_2} = 22s
  \end{array}$ 

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: 45km/h = 12,5m/s

  72km/h = 20m/s

  64,8km/h = 18m/s

  a. Giá tốc của xe là:
  ${v_1} = v + a{t_1} \Leftrightarrow a = \dfrac{{{v_1} – v}}{{{t_1}}} = \dfrac{{20 – 12,5}}{{30}} = 0,25s$

  b. Xe đạt vận tốc 64,8km/h sau:

  ${v_2} = v + a{t_2} \Leftrightarrow {t_2} = \dfrac{{{v_2} – v}}{a} = \dfrac{{18 – 12,5}}{{0,25}} = 22s$

  0
  2021-08-31T17:37:28+00:00

  Đáp án:  a) a=0.25

                 b)t=22s

   

  Giải thích các bước giải:

                     45km/h=12.5m/s

                      72km/h=20m/s

           Chọn chiều dương là chiều vận tốc chuyển động

  a) Gia tốc của xe là:

  a= (v-vo)/t=(20-12.5)/30=0.25

  b) 64,8km/h=18m/s

  Thời gian của xe kể từ lúc tăng vận tốc của xe lên 64,8 km/h là:

  t=(v-vo)/a=(18-12.5)/0.25=22s

  Vậy để xe bắt đầu tăng vận tốc tới lúc 64.8km/h tại thời điểm sau lúc bắt đầu tăng tốc là 22s.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )