một phân số có tổng của tử số và mẫu số là 50, mẫu số lớn hơn tử số 8 đơn vị. Tìm phân số đó

Question

một phân số có tổng của tử số và mẫu số là 50, mẫu số lớn hơn tử số 8 đơn vị. Tìm phân số đó

in progress 0
Anna 3 tháng 2021-09-16T06:38:56+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T06:40:12+00:00

  `-`Mẫu số của phân số đó là:

  `\frac{50+8}{2}“=“29`

  `-`Tử số của phân số đó là:

  `29“-“8“=“21`

  `-`Vậy phân số đó là:

  `\frac{21}{29}`

  0
  2021-09-16T06:40:24+00:00

  Đáp án:

   `21/29.`

  Giải thích các bước giải:

   Mẫu số của phân số đó là:

  `(50+8):2=29`

  Tử số của phân số đó là:

  `50-29=21`

  Vậy phân số đó là: `21/29`

  Đáp số: `21/29.`

  ___________________________________

  Bài toán tổng – hiệu

  +) Nếu tính số lớn trước

  Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

  Số bé = tổng – số lớn hoặc số lớn – hiệu.

  +) Nếu tính số bé trước

  Số bé = (tổng – hiệu) : 2

  Số lớn = tổng – số bé hoặc hiệu + số bé.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )