Một phân số có tổng tử và mẫu bằng 8.nếu tăng cả tử và mẫu của phân số đó thêm 3 đơn vị thì được 1 phân số bằng 3/4 .tìm phân số đó

Question

Một phân số có tổng tử và mẫu bằng 8.nếu tăng cả tử và mẫu của phân số đó thêm 3 đơn vị thì được 1 phân số bằng 3/4 .tìm phân số đó

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-09-18T13:26:16+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:27:33+00:00

  Gọi tử, mẫu phân số là $a$, $b$ ($b\neq 0$) 

  $\Rightarrow a+b=8$      (1) 

  Nếu tăng cả tử, mẫu thêm 3 thì phân số mới bằng $\frac{3}{4}$.

  $\Rightarrow \frac{a+3}{b+3}=\frac{3}{4}$

  $\Leftrightarrow 4a+12=3b+9$

  $\Leftrightarrow 4a-3b=-3$  (2)

  Giải hệ (1)(2) ta có $a=3; b=5$ (TM)

  Vậy phân số cần tìm là $\frac{3}{5}$

  0
  2021-09-18T13:27:47+00:00

  Gọi tử số là a; mẫu số là b (b khác 0)

  có a+b=8 => a=8-b

  Biết nếu tăng cả tử và mẫu của phân số đó thêm 3 đơn vị thì được 1 phân số bằng 3/4

  => (a+3)/(b+3)= 3/4

  => 4(a+3)= 3(b+3)

  <=> 4a+ 12= 3b+ 9

  <=> 32- 4b+ 12= 3b+ 9 (vì a= 8-b)

  <=> 3b+ 4b= 32+ 12- 9

  <=> 7b= 35

  <=> b= 5 (TM b khác 0)

  => a= 3

  Vậy phân số ban đầu là 3/5

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )