một phân tử ADN có khối lượng phân tử là 2100000 đvc , trong đó t =16% tổng số nu . a) xác định số lượng nu trong phân tử b) khi phân tử ADN tự nhân

Question

một phân tử ADN có khối lượng phân tử là 2100000 đvc , trong đó t =16% tổng số nu .
a) xác định số lượng nu trong phân tử
b) khi phân tử ADN tự nhân đôi .hỏi môi trường nội bào phải cung cấp bao nhiêu nu

in progress 0
Gianna 8 phút 2021-09-12T23:01:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:03:06+00:00

  a, Số lượng nucleotit của ADN là: 2100000 : 300 = 7000

  A = T = 16% mà G + A = 50% nên G = X = 34%

  Số nucleotit từng loại của ADN:

  A = T = 16% x 7000 = 1120

  G = X = 34% x 7000 = 2380

  b, Khi môi trường nhân đôi k lần thì số nucleotit môi trường nội bào cung cấp:

  7000 x ($2^{k}$ – 1) nucleotit  

  0
  2021-09-12T23:03:17+00:00

  a) L=N/2*3.4=3000/2*3,4=5100(A)
  b) C=N/20=3000:20=150
  c) N=2A+2G=3000
  H=2A+3G=3900
  =>hpt:A=T=600,G=X=900

  tuananhgh@

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )