Một phân tử ADN có tỉ lệ phần trăm nuclêotit loại T = 20% tổng số nuclêotit của ADN. a. Tính tỉ lệ phần trăm mỗi loại nuclêotit còn lại. b. Nếu số lượ

Question

Một phân tử ADN có tỉ lệ phần trăm nuclêotit loại T = 20% tổng số nuclêotit của ADN.
a. Tính tỉ lệ phần trăm mỗi loại nuclêotit còn lại.
b. Nếu số lượng nuclêotit loại X = 300 000 thì hãy tính số lượng mỗi loại nuclêotit còn lại.
!!!Mọi ng giải giùm mik nha
Mik đang cần gấp!!!
Cảm ơn mn nhìu????????

in progress 0
Bella 1 năm 2021-10-27T20:44:57+00:00 2 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:46:42+00:00

  a. A=T=20%

  %A+%G=50%

  G=X=30%

  b.X = G = 300.000

  nu gen= 300.000 : 30% = 1000000

   G = X = 1000000 x 20% = 200000

  0
  2021-10-27T20:46:42+00:00

  a, Theo bài ra ta có: A = T = 20%

  Mà: A + T + G + X = 100%

  → G = X = (100% – 20% x 2) : 2 = 30%

  b,

  Theo bài ra ta có: X = G = 300.000

  Số nucleotit của gen là: 300.000 : 30% = 1.000.000

  Số nucleotit các loại: G = X = 1.000.000 x 20% = 200.000

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )