Một phân tử ADN của một tế bào có hiệu số %G với nuclêôtit không bổ sung bằng 20%. Biết số nuclêôtit loại G của phân tử ADN trên bằng 14000 nuclêôtit.

Question

Một phân tử ADN của một tế bào có hiệu số %G với nuclêôtit không bổ sung bằng 20%. Biết số nuclêôtit loại G của phân tử ADN trên bằng 14000 nuclêôtit. Hãy xác định số nuclêôtit mỗi loại của phân tử ADN và chiều dài của phân tử ADN đó
ko mạng nha 🙂

in progress 0
Madelyn 3 tuần 2021-11-24T15:02:17+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T15:03:26+00:00

  Theo bài ra ta có: G% – A% = 20%

  Mà G% + A% = 50%

  Giải hệ ta có: A% = T% = 15%; G% = X% = 35% mà G = X = 14000.

  Số nucletit của gen là: 14000 : 35% = 40000 nu

  → A = T = 40000 x 15% = 6000 nu

  Chiều dài: L = N : 2 x 3,4 = 40000 : 2 x 3,4 = 68000 Angstrong

  0
  2021-11-24T15:04:14+00:00

  Đáp án:

  – Theo bài ra, ta có hệ:

  $\left \{ {{\%G-\%A=20\%} \atop {\%A+\%G=50\%}} \right.$

  – Giải hệ ta được:

  ⇒ $\left \{ {{\%A=\%T=15\%} \atop {\%G=\%X=35\%}} \right.$ 

  – Tổng số Nu của ADN là:

  14000 : 35% = 40000 Nu

  – G = X = 14000 Nu

  – Số Nu loại A và T trên ADN là:

  (40000 – 14000 × 2) : 2 = 6000 Nu

  – Chiều dài của ADN là:

  40000 : 2 × 3,4 = 68000 $A^{o}$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )