Một phân tử ADN của một tế bào có hiệu số %G với nuclêôtit không bổ sung bằng 20%. Biết số nuclêôtit loại g của phân tử ADN trên = 14000 nuclêôtit. Kh

Question

Một phân tử ADN của một tế bào có hiệu số %G với nuclêôtit không bổ sung bằng 20%. Biết số nuclêôtit loại g của phân tử ADN trên = 14000 nuclêôtit. Khi ADN nhân đôi 4 lần hãy xác định:
a. Số nuclêôtit mỗi loại mà môi trường cung cấp cho cả quá trình trên
b. Số liên kết cộng hóa trị được hình thành trong quá trình
c. Số liên kết hiđrô bị phá hủy trong cả quá trình trên

in progress 0
Genesis 2 tuần 2021-11-22T22:29:26+00:00 2 Answers 62 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T22:31:05+00:00

  a=90000 và 210000

  b.599970

  c.864000

   

  Giải thích các bước giải:a. A- G=20%

                                                A+G=50%

  GIẢI hệ  đc A=T=15%

  G=X=35%

  Có số % của G=14000÷tổng  nu ×100=35%

  Suy ra tổng  nu bằng 40000

  mà X=G=14000

  A=T=6000

  AD CT :A=T=6000×(2^4-1)=90000

  G=X=14000×(2^4 – 1)= 210000

  b,liên  kết  hóa trị đc hình  thành  là 

  =(2×6000+3×14000)×2^4=86400

  c,số  liên  kết  H bị phá hủy là(4000-2)×(2^4-1)=599970

  Ok

   

  0
  2021-11-22T22:31:10+00:00

  Theo bài ra ta có: G% – A% = 20%

  Mà A% + G% = 50%

  Giải hệ: A% = T% = 15%; G% = X% = 35%.

  Số nucleotit của ADN là: 14000 : 35% = 40000 nu.

  Số nu loại A = T = 15% x 40000 = 6000.

  a, Số nu mtcc:

  A = T = (2^4 – 1) x 6000 = 90000 nu.

  G = X = (2^4 – 1) x 14000 = 210000 nu.

  b, Số liên kết cộng hóa trị giữa các nu là: 6000 – 2 = 5998

  Số liên kết cộng hóa trị được hình thành: 5998 x (2^4 – 1) = 89970

  c, Số liên kết H có trong mỗi ADN: 2A + 3G = 2 x 6000 + 3 x 14000  = 54000 liên kết.

  Số liên kết H bị phá hủy: 54000 x (2^4 – 1) = 810000 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )