Một phân tử AND có số liên kết Hydro là 78.10 mũ 5 , trong AND có T =20% – Tính số nu từng loại gen ?

Question

Một phân tử AND có số liên kết Hydro là 78.10 mũ 5 , trong AND có T =20%
– Tính số nu từng loại gen ?

in progress 0
Camila 1 tháng 2021-08-31T14:01:29+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:02:33+00:00

  Đáp án: Ta có A=T=0,2 N

  => G=X= 0,3N

  Ta có 2A + 3G = 78.10^5

  <=> 2.0,2N + 3.0,3N = 78.10^5

  => 1,3N = 78.10^5

  => N = 6.10^6 ( nu)

  => A=T= 20% . 6.10^6 = 12.10^5 nu

  G=X = 18.10^5 nu

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-31T14:03:21+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  $2A+ 3G = 7800 000$

  $A=T = 20$% $= 0,2N$

  $G=X=30$% $= 0,3N $

  $=> 2. 0,2N + 3. 0,3N = 7800000 => N =  6 000 000$ nu

  Vậy:

  $A=T = 6 000 000 . 0,2 = 1 200 000$ nu

  $G=X= = 6 000 000 . 0,3 = 1 800 000$ nu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )