một phân tử mARN có G = 620 rN và A = X + U. Gen tổng hợp mARN nói trên khi X = 1,5 T. Một trong hai mạch đơn của gen có số Nu loại T chiếm 15% số Nu

Question

một phân tử mARN có G = 620 rN và A = X + U. Gen tổng hợp mARN nói trên khi X = 1,5 T. Một trong hai mạch đơn của gen có số Nu loại T chiếm 15% số Nu của mạch. Quá trình sao mã của gen cần được môi trường cung cấp.
a. Tính chiều dài của gen theo đơn vị micromet
b. số rN từng loại môi trường cần phải cung cấp cho quá trình sao mã của gen

in progress 0
Kinsley 4 tháng 2021-08-02T11:47:00+00:00 1 Answers 79 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:48:52+00:00

  a, Giả sử mạch 1 là mạch gốc ta có:

  $rA = rX + rU = T1 = G1 + A1$

  $rG = X1 = 620$

  $X = 1,5T$ mà $\%X + \%T = 50\%$

  $→ A = T = 20\%; G = X = 30\%$

  $→ A1 + T1 = 40\%$

  $T1 > A1 → T2 = A1 = 15\% → T1 = 25\% $

  $→ G1 = 10\% → X1 = 30\% × 2 – 10\% = 50\% $

  a, Số nucleotit của mARN:

  $620 : 50\% = 1240$

  Số nucleotit của gen là:

  $1240 × 2 = 2480$

  Chiều dài gen là:

  $2480 : 2 × 3,4 = 4216 A^{o} = 0,4216um$ 

  b, Số nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình sao mã:

  $rG = 620$

  $rX = G1 = 10\% × 1240 = 124$

  $rA = T1 = 25\% × 1240 = 310$

  $rU = A1 = 15\% × 1240 = 186$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )