Một quả cầu bằng đồng có khối lượng 1kg đã được nung nóng t°C. Nếu thả quả cầu đó vào bình chứa 2 lít nước ở 20 độ C thì nhiệt độ cuối cùng của chúng

Question

Một quả cầu bằng đồng có khối lượng 1kg đã được nung nóng t°C. Nếu thả quả cầu đó vào bình chứa 2 lít nước ở 20 độ C thì nhiệt độ cuối cùng của chúng khi có cân bằng nhiệt là t1=35℃. Hỏi nếu thả quả cầu đó vào bình chứa 3 lít nước ở 25℃ thì nhiệt độ cuối cùng t2 của chúng khi có sự cân bằng nhiệt là bao nhiêu? Biết Cđ=380J/kg.K và Cn=4200J/kg.K
Helpppppp :<< !!!!

in progress 0
Serenity 8 phút 2021-09-07T10:44:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:45:20+00:00

  Đáp án:

   t’=35°C

  Giải thích các bước giải:

  V’=3 lít => m’=3kg

  V= 2 lít => m=2kg

   Thả lần 1

  Nhiệt lượng mà quả cầu bằng đồng tỏa ra

  Q1= 1.380.(t-35) (J)

  Nhiệt lượng mà nước thu vào

  Q2 = 2.4200.(35-20)=126000 (J)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt 

  Q1 = Q2

  => 380.(t-35) = 126000

  => t = 366,6°C

  *Thả lần 2

  Gọi t’ (°C) là nhiệt độ của hệ khi thả quả cầu lần 2

  Nhiệt lượng mà quả cầu tỏa ra

  Q’=1.380.(366,6 – t’) (J)

  Nhiệt lượng mà nước thu vào

  Q”=3.4200.(t’-25) (J)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt

  Q’ = Q”

  => 380.(366,6 – t’) = 3.4200.(t’ – 25 )

  => t’ =35 °C

  Vậy nhiệt độ của hệ khi có sự cân bằng nhiệt lần 2 là 35°C

  0
  2021-09-07T10:45:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  tóm tắt:

  `m_1=1kg`

  `t^oC=?`

  V=2 lít `=>` `m_2=2kg`

  `t_2=20^oC`

  `t_3=35^oC`

  `V_1=3 lít ` ` =>` `m_3=3kg`

  `t_4=25^oC`

  `t_2’=?`

  _________________________

  Giải:

  TH1:

  Nhiệt lượng tỏa ra của miếng đồng bằng nhiệt độ thu vào của nước, nên ta có phương trình:

  `Q_1=Q_2`

  `1.380.(t-35)=2.4200.(35-20)`

  `=>380t-13300=126000`

  `=>380t=139300`

  `=>t=139300/380=6965/19 ^oC`

  TH2:

  Nhiệt lượng tỏa ra của miếng đồng bằng nhiệt độ thu vào của nước, nên ta có phương trình:

  `Q_3=Q_4`

  `1.380.(6965/19-t_2′)=3.4200.(t_2′-25)`

  `=>t_2’=35^oC`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )