một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04AA+0,32Aa+0,64aa=1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là: A.0.3; 0.7 B.0.8; 0.2 C.0.7;

Question

một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04AA+0,32Aa+0,64aa=1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là: A.0.3; 0.7 B.0.8; 0.2 C.0.7; 0.3 D.0.2; 0.8

in progress 0
Reagan 3 tuần 2021-11-24T19:32:41+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:33:59+00:00

  Đáp án: A =0,2 a =0,8

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-11-24T19:34:38+00:00

  Đáp án: Quần thể đang ở trạng thái cân bằng quần thể

  Tần số A=0,2 , a=0,8

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )