Một quần thể sinh vật có alen A bị đột biến thành alen a, alen B bị đột biến thành alen Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a; alen B trội hoà

Question

Một quần thể sinh vật có alen A bị đột biến thành alen a, alen B bị đột biến thành alen Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a; alen B trội hoàn toàn so với alen Các cơ thể có kiểu gen nào sau đây mang kiểu hình đột biến?

A:
aaBb, Aab
B:
AaBb, AAB
C:
AABB, AAB
D:
AABb, AaB

in progress 0
Melody 1 tháng 2021-10-28T20:23:31+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T20:24:38+00:00

  A bị đột biến thành alen a, alen B bị đột biến thành alen Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a; alen B trội hoàn toàn so với alen

  Cơ thể có kiểu hình đột biến là cơ thể có kiểu gen đồng hợp lặn hoặc chỉ mang một gen lăn

  Vậy Các cơ thể có kiểu gen nào sau đây mang kiểu hình đột biến là aaBb, Aab

  Chọn A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )