Một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật có chu vi là 26 m và chiều rộng kém chiều dài 2 m6dm hỏi dien tích tam biển quảng cáo bao nhiêu dm2

Question

Một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật có chu vi là 26 m và chiều rộng kém chiều dài 2 m6dm hỏi dien tích tam biển quảng cáo bao nhiêu dm2

in progress 0
Delilah 3 tuần 2021-08-21T17:13:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:14:08+00:00

  Đổi : \(26m = 260dm\) ;      \(2m\;6dm = 26dm.\)

  Nửa chu vi tấm biển quảng cáo đó là :

             \(260 : 2 = 130\; (dm)\)

  Chiều dài tấm biển quảng cáo đó là :

             \((130 + 26) : 2 = 78\; (dm)\)

  Chiều rộng tấm biển quảng cáo đó là :

             \(130 – 78 = 52\; (dm)\)

  Diện tích tấm biển quảng cáo đó là :

             \(78 \times 52 =4056\; (dm^2)\)

                               Đáp số : \( 4056dm^2.\)

   

  0
  2021-08-21T17:14:40+00:00

  Giải thích các bước giải:26m=260dm;2m6dm=26dm

  ta có công thức:(dài+rộng):2=chu vi

                       =>dài+rộng=chu vi:2

  tổng chiều dài và rộng:260:2=140dm

  chiều dài:(140+26):2=83dm

  chiều rộng:83-26=57dm(giải theo cách tổng – hiệu)

  diện tích tấm biển:83×57=4731dm²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )