Một tam giác có chiều cao bằng 40% cạnh đáy tương ứng.Nếu chiều cao giảm đi 2dm và cạnh đáy tăng thêm 3dm thì diện tích nó giảm đi 14dm ².Tính chiều c

Question

Một tam giác có chiều cao bằng 40% cạnh đáy tương ứng.Nếu chiều cao giảm đi 2dm và cạnh đáy tăng thêm 3dm thì diện tích nó giảm đi 14dm ².Tính chiều cao và cạnh đáy lúc đầu
GIÚP EM VỚI Ạ

in progress 0
Lyla 2 tháng 2021-08-05T00:40:09+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T00:41:20+00:00

  Đáp án: + Giải thích các bước giải:

  `40% = 2/5`

  Gọi chiều cao là `a(dm)` 

  Gọi đáy là `b ( dm )`

  Vậy đáy là `a = 2/5 . b (1)`

  Vậy diện tích ban đầu là `(ab)/2`

  Khi chiều giảm đi `2 dm` và cạnh đáy tăng thêm `3dm` thì chiều cao và đáy mới là :

  `a – 2 ; b + 0,3 ( dm )`

  Ta có pt :

  `(ab)/2 – ((a-2)(b+0,3))/2 = 14`

  `⇒ (-0,3a + 2b + 0,6)/2 = 14`

  Thay `(1)` ta được :

  `-0,3 . 2/5 .b + 2b = 27,4`

  `⇒ 1,88b = 27,4`

  `⇒ b = 685/47`

  Vậy chiều cao là :
  `2/5 . 685/47 = 274/47`

  Vậy chiều cao là : `274/47 dm` , cạnh đáy là : `685/47 dm`

         

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )