một tế bào có tổng số nst là 2n=14 nguyên phân 1 lần có số tế bào con được tạo ra và số lượng nst trong mỗi tế bào con tương ứng là?

Question

một tế bào có tổng số nst là 2n=14 nguyên phân 1 lần có số tế bào con được tạo ra và số lượng nst trong mỗi tế bào con tương ứng là?

in progress 0
Hadley 5 tháng 2021-07-30T21:41:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:42:50+00:00

  Số tế bào con được tạo ra là:

  $2^{1} = 2$

  Số lượng NST trong mỗi tế bào con là: $2n = 24$ vì đây là nguyên phân, nên các tế bào con tạo ra có bộ NST giống mẹ ban đầu.

  0
  2021-07-30T21:43:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi x là số tế bào tham gia nguyên phân⇒x=1

  k là số lần nguyên phân⇒k=1

  Số tế bào con được tạo ra$=x×2^{k}=1×2^{1}=2$(tế bào)

  Số lượng NST trong mỗi tế bào con là 2n=14(NST)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )