Một thanh đồng có khối lượng 2500g, sau khi nhận một nhiệt lượng 57kJ thì nhiệt độ thanh đồng là 86°C.Biết nhiệt dụng riêng của đồng là 380J/kg.K a.gi

Question

Một thanh đồng có khối lượng 2500g, sau khi nhận một nhiệt lượng 57kJ thì nhiệt độ thanh đồng là 86°C.Biết nhiệt dụng riêng của đồng là 380J/kg.K
a.giải thích nhiệt dụng riêng của đồng là 380J/kg.k
b.tính nhiệt độ ban đầu của thanh đồng

in progress 0
Delilah 2 tuần 2021-09-09T14:00:00+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:01:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt 

   m  = 2 500 g =2 , 5 kg

  Q = 57 kJ = 57 000 J

  t1 = ?

  t2 = 86⁰ C

  a , 

  –  Vì để 1 kg  đồng nóng lên thêm 1⁰C   thì cần truyền cho đồng một nhiệt lượng là 380 J

  b , 

  –  Penta t :

  Q = m.c. penta t 

  57 000 = 2,5 . 380 . penta t 

  => penta t = 60 ⁰ 

  – Nhiệt độ ban đầu của nước 

   t = t2 – t1

  t = 86 ⁰  – 60 ⁰ 

  t = 26⁰ 

   

  0
  2021-09-09T14:01:13+00:00

  Đáp án :

   t=26°C

  Giải thích các bước giải :

    a ) Nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K có nghĩa là muốn cho 1kg đồng nóng lên thêm 1°C thì cần một nhiệt lượng là 380J

  b ) Gọi t (°C) là nhiệt độ ban đầu của thành đồng

  Nhiệt lượng mà thanh đồng thu vào

  Q=m.c.∆t

  => 57000=2,5.380.(86-t)

  => t = 26°C

  Vậy nhiệt độ ban đầu của đồng là 26°C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )