Một thau nhôm có khối lượng 0,5 kg đựng 2kg nước ở 20°C thả vào thau nước nhỏ một thỏi đồng có khối lượng 200g lấy ở lò ra nước nóng đến 21,2°C Tính

Question

Một thau nhôm có khối lượng 0,5 kg đựng 2kg nước ở 20°C thả vào thau nước nhỏ một thỏi đồng có khối lượng 200g lấy ở lò ra nước nóng đến 21,2°C
Tính nhiệt lượng thu vào của thau nhôm đựng nước biết nhiệt dung riêng của nhôm, nước, đồng lần lượt là c1= 880J/kg.k , c2= 4200J/kg.k, c3= 380J/kg.k
Tính nhiệt độ của bếp lò
Thực tế trong trường hợp này nhiệt lượng tỉa ra môi trường là 10% nhiệt lượng cung cấp thau nước tính nhiệt độ thực sự của bếp lò

in progress 0
Audrey 3 tháng 2021-09-09T06:32:55+00:00 1 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T06:33:58+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  {Q_{thu}} = 10608J\\
  {t_3} = 160,779^\circ C\\
  {t_3}’ = 174,737^\circ C
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Nhiệt lượng thu vào của thau nhôm đựng nước là:

  \({Q_{thu}} = ({m_1}{c_1} + {m_2}{c_2})\Delta t = (0,5.880 + 2.4200)(21,2 – 20) = 10608J\)

  Vì nhiệt lượng tỏa ra bằng nhiệt lượng thu vào là:

  \(\begin{array}{l}
  {Q_{thu}} = {Q_{toa}} = {m_3}{c_3}\Delta {t_3}\\
   \Rightarrow 10608 = 0,2.380({t_3} – 21,2) \Rightarrow {t_3} = 160,779^\circ C
  \end{array}\)

  Nhiệt lượng thực tế bếp tỏa ra là:

  \({Q_{toa}}’ = {Q_{thu}} + 10\% {Q_{thu}} = 10608 + 0,1.10608 = 11668,8J\)

  Nhiệt độ thực tế của lò là:

  \({Q_{toa}}’ = {m_3}{c_3}\Delta {t_3}’ \Rightarrow 11668,8 = 0,2.380({t_3}’ – 21,2) \Rightarrow {t_3}’ = 174,737^\circ C\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )