Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 150 m,đáy bé bằng 3/5 đáy lớn và chiều cao bằng TBC hai đáy.Trung bình cứ 100m vuông thì thu được 62,5 kg thóc.Hỏ

Question

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 150 m,đáy bé bằng 3/5 đáy lớn và chiều cao bằng TBC hai đáy.Trung bình cứ 100m vuông thì thu được 62,5 kg thóc.Hỏi cả thửa ruộng đó thu đươc bao nhiêu tạ thóc?

in progress 0
Ximena 5 tháng 2021-07-12T09:43:33+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:45:17+00:00

  Đáy bé là:

  150×`3/5`=90 (m)

  Chiều cao là:

  (90+150):2=120 (m)

  diện tích là:

  (90+150)×120:2=14400 (m²)

  Cả thửa ruộng thu được số thóc là:

  14400:100×62,5=9000 (kg)

  Đổi: 9000kg=90 tạ

                             Đáp số: 90 tạ thóc

  0
  2021-07-12T09:45:22+00:00

  Đáp án:

  = 90 tạ thóc.

  Giải thích các bước giải:

  Đáy bé của thửa ruộng dài:

         150 × $\frac{3}{5}$ = 90 ( m )

  Chiều cao của thửa ruộng dài:

        ( 150 + 90 ) : 2 = 120 ( m )

  Diện tích thửa ruộng:

        ( 150 + 90 ) × 120 : 2 = 14 400 ( m² )

  Cả thửa ruộng đó thu được:

        14 400 : 100 × 62,5 = 9000 ( kg )

            9000 kg = 90 tạ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )