một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 84m , đáy bé bằng 2/3 đáy lớn, chiều cao hơn đáy bé 6,4m. Trung bình cứ 100m2 trong một năm cấy lúa thu được 7

Question

một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 84m , đáy bé bằng 2/3 đáy lớn, chiều cao hơn đáy bé 6,4m. Trung bình cứ 100m2 trong một năm cấy lúa thu được 70kg thóc. Hỏi số thóc thu được trên thửa ruộng trong năm là bao nhiêu ?

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-09-12T00:13:41+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:14:51+00:00

  Đáp án:

  5930,4(kg thóc)

  Giải thích các bước giải:

  Đáy bé thửa ruộng hình thang đó là:
            84  :  3  x  2  =  56 (m)
  Chiều cao thửa ruộng hình thang đó là:
            56  –  6,4  =  49,6 (m)
  Diện tích thửa ruộng hình thang đó là:
            (84  +  56)  x  49,6  :  2  =  3472 (m2)
  Số thóc thu được trên thửa ruộng trong năm là:
           70  x  (8472  :  100)  =  5930,4 (kg)
                            Đáp số: 5930,4kg thóc

  cho mik câu trả lời hay nhất để mik có thêm động lực để trả lời những câu hỏi khác nữa nha

  0
  2021-09-12T00:15:18+00:00

  *Đáp án:1528,8kg

  *Giải thik các bước giải:

  Đáy bé dài là:

  84×2/3=56 (m)

  Chiều cao dài là:

  56+6,4=62,4 (m)

  Diện tích của cả thửa ruộng đó là:

  S=1/2×(84+56)×62,4=4368 (m²)

  Nửa thửa ruộng đó rộng là:

  4368÷2=2184 (m²)

  1m² người ta thu được số thóc là:

  70÷100=0,7 (kg)

  Trên nửa thửa ruộng đó, người ta thu được số thóc trong năm là:

  0,7×2184=1528,8 (kg)

  Đáp số: 1528,8 kg

  #Creative Team Name

  #Xin ctrlhn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )