Một thùng cao 2m đựng đầy nước tính áp suất của nước lên đáy thùng ,lên một điểm cách miệng thùng 0,6 m và lên một điểm cách một thùng 0,8m biết trọng

Question

Một thùng cao 2m đựng đầy nước tính áp suất của nước lên đáy thùng ,lên một điểm cách miệng thùng 0,6 m và lên một điểm cách một thùng 0,8m biết trọng lượng riêng của nước là 10.000 N/m2

in progress 0
Rose 2 tháng 2021-10-01T11:15:44+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:17:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Áp suất của nước lên đáy thùng là:

  P=d.h=10000.2=20000(Pa)P=d.h=10000.2=20000(Pa)

  Áp suất của nước lên điểm cách miệng thùng 0,6m là:

  P1=d.h1=10000.0,6=6000(Pa)P1=d.h1=10000.0,6=6000(Pa)

  Độ cao của điểm cách đáy thùng 0,8m là:

  h2=hh=20,8=1,2(m)h2=h−h′=2−0,8=1,2(m)

  Áp suất của nước tác dụng lên điểm cách đáy thùng 0,8m là:

  P2=d.h2=10000.1,2=12000(Pa)

  0
  2021-10-01T11:17:42+00:00

  Đáp án:

  6000N/m² và 12000N/m² 

  Giải thích các bước giải:

  Áp suất tại điểm cách miệng thùng 0,6m là:

  \[p = d.h = 10000.0,6 = 6000N/{m^2}\]

  Áp suất tại điểm cách đáy thùng 0,8m là:

  \[p = d.h = 10000.\left( {2 – 0,8} \right) = 12000N/{m^2}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )