Một trường học có tất cả là 405 học sinh. Biết số học sinh nữ của trường đó bằng 2/3 học sinh nam . Tính số học sinh nữ, học sinh nam của trường đó.

Question

Một trường học có tất cả là 405 học sinh. Biết số học sinh nữ của trường đó bằng 2/3 học sinh nam . Tính số học sinh nữ, học sinh nam của trường đó.

in progress 0
Adeline 4 tuần 2021-08-17T04:57:18+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:58:49+00:00

  Đáp án:

   ~ tham khảo ~

  Giải thích các bước giải:

  ta có sơ đồ sau :

  nữ    : $|—|—|$

  nam : $|—|—|—|$

  tổng số phần bằng nhau là :

     `3+2=5` ( phần )

  trường đó có số học sinh nữ là :

     `405÷5×2=162` ( em )

  trường đó có số học sinh nam là :

     `405-162=243` ( em )

            `Đs:` `162` em ; `243` em

  0
  2021-08-17T04:59:05+00:00

                               Bài giải :

  Số học sinh nam là :

     405 : ( 2+3 ) × 3 = 243 ( học sinh )

  Số học sinh nữ là :

      405 – 243 = 162 ( học sinh )

                        Đáp số : Nam : 243 học sinh

                                       Nữ : 162 học sinh

  Sơ đồ : 

   Học sinh nam |—-|  |—-|   |—-|

   Học sinh nữ    |—-|  |—-|

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )