Môt vân đông viên thưc hiên cuôc đua vươt đèo như sau – Đoan đèo dài 45Km hết 2,5 giờ -Đoan xuống đèo dài 30Km hết 30 phút Hãy tính vân tốc trung bìn

Question

Môt vân đông viên thưc hiên cuôc đua vươt đèo như sau
– Đoan đèo dài 45Km hết 2,5 giờ
-Đoan xuống đèo dài 30Km hết 30 phút
Hãy tính vân tốc trung bình của vân đông viên này trên đoan lên đèo , xuống đèo và trên cả quãng đường đua
Giúp mình hứa voted 5*

in progress 0
Jasmine 1 tháng 2021-08-09T15:38:08+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:39:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: đổi 30 phút = 0.5 h

  tổng quãng đường là ; 30+45=75(km)

  tổng thời gian là ;2,5+0,5=3(h

  vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường là 75/3=25(km/h)

   

  0
  2021-08-09T15:39:51+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  {v_1} = 18km/h\\
  {v_2} = 60km/h\\
  {v_{tb}} = 25km/h
  \end{array}$ 

  Giải thích các bước giải:

  Vận tốc trung bình lúc lên đèo là:

  ${v_1} = \dfrac{{{s_1}}}{{{t_1}}} = \dfrac{{45}}{{2,5}} = 18km/h$

  Vận tốc trung bình lúc xuống đèo là:

  ${v_2} = \dfrac{{{s_2}}}{{{t_2}}} = \dfrac{{30}}{{0,5}} = 60km/h$

  Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:

  ${v_{tb}} = \dfrac{{{s_1} + {s_2}}}{{{t_1} + {t_2}}} = \dfrac{{45 + 30}}{{2,5 + 0,5}} = 25km/h$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )