Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ và đi được quãng đường s trong 4s. Tìm thời gian vật đi được 3/4 quãng đường cuối trong q

Question

Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ và đi được quãng đường s trong 4s. Tìm thời gian vật đi được 3/4 quãng đường cuối trong quãng đường s.

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-02T14:54:37+00:00 1 Answers 397 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T14:56:29+00:00

  Đáp án:

   t=3s

  Giải thích các bước giải:

  \(S,t=4s;t’=?;S’=\dfrac{3}{4}S\)

  Gia tốc của chuyển động: 
  \(S=\dfrac{1}{2}.a.{{t}^{2}}\Rightarrow a=\dfrac{2S}{{{t}^{2}}}=\dfrac{2.S}{{{4}^{2}}}=\dfrac{S}{2}(m/{{s}^{2}})\)

  Thời gian vật đi được 1/4 quãng đường đầu
  \({{S}_{1}}=\dfrac{1}{2}.a.{{t}_{1}}^{2}\Leftrightarrow \dfrac{S}{4}=\dfrac{1}{2}.\dfrac{S}{2}.t_{1}^{2}\Rightarrow {{t}_{1}}=1s\)

  Thời gian vật đi được 3/4 quãng đường cuối là:  \(t’=t-{{t}_{1}}=4-1=3s\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )