Một vật chuyển động trên đoạn đường thẳng AB. Nửa đoạn đường đầu vật đi với vận tốc V1=25km/h. Nửa đoạn đường sau vật chuyển động theo hai giai đoạn:

Question

Một vật chuyển động trên đoạn đường thẳng AB. Nửa đoạn đường đầu vật đi với vận tốc V1=25km/h. Nửa đoạn đường sau vật chuyển động theo hai giai đoạn: trong nửa thời gian đầu, vật đi với vận tốc V2=18km/h, nửa thời gian sau vật đi với vận tốc V3=12km/h. Tính vận tốc trung bình của vật trên cả đoạn đường AB

in progress 0
Natalia 3 tuần 2021-07-06T09:21:28+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T09:22:36+00:00

  $#Hy$

  Đáp án: `18, 75` km/h

  $\text{Giải thích các bước giải:}$
  $\text{Gọi s là chiều dài quãng đường AB}$
  $\text{t1 và t2 là thời gian đi nửa đoạn đường đầu và nửa đoạn đường sau}$
  $\text{Ta có : t1 = $\frac{s}{2v1}$ }$
  $\text{Thời gian đi với vận tốc v2 và v3 đều là $\frac{t2}{2}$ }$
  $\text{Đoạn đường tương ứng với các thời gian này là}$
  $\text{s2 = v2 . $\frac{t2}{2}$ }$
  $\text{s3 = v3 . $\frac{t2}{2}$ }$
  `Hay`
  $\text{s2 + s3 = v2 . $\frac{t2}{2}$ }$ + $\text{v3 . $\frac{t2}{2}$ }$ = $\frac{s}{2}$ 
  $\text{(v2 + v3). t2 = s }$ `=>` $\text{t2 = $\frac{s}{v2 + v3}$ }$
  $\text{Thời gian đi hết quãng đường AB là }$
  $\text{t = t1 + t2 = $\frac{s}{2v1}$ + $\frac{s}{v2 + v3}$ }$ 
  $\text{Cân bằng phương trình, ta được}$
  $\text{$\frac{s}{50}$ + $\frac{s}{30}$ = $\frac{8x}{150}$ }$
  $\text{Thời gian đi hết quãng đường AB là }$
  $\text{v =  $\frac{s}{t}$ = $\frac{s}{8s}$ / 150 = 18, 75 (km/h)}$

  Chúc bạn học tốt ạ

  `Yokai_Jose`

  0
  2021-07-06T09:23:05+00:00

  Đáp án:

  ${v_{tb}} = 18,75km/h$ 

  Giải thích các bước giải:

  Vận tốc trung bình của vật trong nửa đoạn đường sau là:
  ${v_{t{b_2}}} = \dfrac{{{s_3} + {s_4}}}{t} = \dfrac{{{v_3}.\dfrac{t}{2} + {v_4}.\dfrac{t}{2}}}{t} = \dfrac{{{v_3} + {v_4}}}{2} = \dfrac{{12 + 18}}{2} = 15km/h$

  Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường là:
  ${v_{tb}} = \dfrac{s}{{{t_1} + {t_2}}} = \dfrac{s}{{\dfrac{s}{{2{v_1}}} + \dfrac{s}{{2{v_{t{b_2}}}}}}} = \dfrac{1}{{\dfrac{1}{{2.25}} + \dfrac{1}{{2.15}}}} = 18,75km/h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )