Một vật có khối lượng 1,2kg đặt nằm yên trên mặt sàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là 0,5. Vật bắt đầu kéo đi bởi lực kéo F có độ

Question

Một vật có khối lượng 1,2kg đặt nằm yên trên mặt sàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là 0,5. Vật bắt đầu kéo đi bởi lực kéo F có độ lớn 7,2 N theo phương ngang. Lấy
g=10m/s^2.
a) Tính quãng đường vật đi được sau 5 giây đầu tiên.
b) Sau 5 giây đó, lực F ngừng tác dụng. Tính quãng đường vật tiếp tục đi được cho đến khi dừng lại. Lấy g=10m/s^2.

in progress 0
Harper 4 tuần 2021-08-17T04:59:06+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:00:12+00:00

  Đáp án:

   a. 12,5m/s

  b. 2,5m

  Giải thích các bước giải:

  Chọn chiều dương là chiều chuyển động

   a. Áp dụng định luật 2 Niuton

  $\overrightarrow P  + \overrightarrow N  + \overrightarrow F  + \overrightarrow {{F_{ms}}}  = m\overrightarrow a $

  oy: N = P = mg = 12N

  ox: 

  $\begin{array}{l}
  F – {F_{ms}} = ma\\
   \Rightarrow F – \mu N = ma\\
   \Rightarrow 7,2 – 0,5.12 = 1,2.a\\
   \Rightarrow a = 1m/{s^2}
  \end{array}$

  Quãng đường và vận tốc sau 5s

  $\begin{array}{l}
  s = \frac{{a{t^2}}}{2} = \frac{{{{1.5}^2}}}{2} = 12,5m\\
  v = at = 5m/s
  \end{array}$

  b. Quãng đường vật tiếp tục đi được cho đến khi dừng lại

  $\begin{array}{l}
  a’ = \frac{{ – {F_{ms}}}}{m} =  – \mu g =  – 5\\
  {v^2} – v_0^2 = 2a’s’\\
   \Rightarrow {0^2} – {5^2} = 2.\left( { – 5} \right)s’\\
   \Rightarrow s’ = 2,5m
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )