Một vật có khối lượng 100 kg được thả rơi không vận tốc đầu từ độ cao 8 m xuống đất lấy g = 9,8 m /s² mốc thế năng tại mặt đất bỏ qua ma sát a. tính

Question

Một vật có khối lượng 100 kg được thả rơi không vận tốc đầu từ độ cao 8 m xuống đất lấy g = 9,8 m /s² mốc thế năng tại mặt đất bỏ qua ma sát a. tính cơ năng của vật tại vị trí thả rơi thế năng của vật khi rơi 5 m b. hỏi ở độ cao nào động năng bằng thế năng C .Xác định vận tốc của vật tại vị trí vật có thế năng bằng động năng … câu 6 .Một vật có khối lượng 100 kg được ném từ 8 m lên cao với vận tốc 66 M trên s lấy g = 9,8 m /s² mốc thế năng tại mặt đất bỏ qua ma sát A. tính cơ năng của vật tại vị trí ném xác định độ cao cực đại mà vật đạt được B . hỏi ở độ cao nào động năng bằng thế năng C .Xác định vận tốc của vật tại vị trí vật có động năng bằng thế năng

in progress 0
Autumn 3 tháng 2021-09-18T03:43:19+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T03:44:35+00:00

  không chắc đâu, nếu sai thì xin lỗi vì thực ra phần này mình cũng nắm chưa vững

  a) Cơ năng tại vị trí thả:
  \(W = {{\rm{W}}_{tmax}} = m.g.{h_0} = 100.10.8 = 8000J\)

  Thế năng khi rơi 5m
  \({{\rm{W}}_t} = m.g.({h_0} – 5) = 100.10.(8 – 5) = 3000J\)

  b)  Wd=Wt

  Ở độ cao: 
  \({\rm{W}} = {{\rm{W}}_d} + {{\rm{W}}_t} = 2{{\rm{W}}_t} \Leftrightarrow 8000 = 2.100.10.h \Rightarrow h = 4m\)

  c) Wd=Wt

  Vận tốc: 
  \({\rm{W}} = {{\rm{W}}_d} + {{\rm{W}}_t} = 2{{\rm{W}}_d} \Leftrightarrow 8000 = 2\dfrac{1}{2}.100.v \Rightarrow v = 4\sqrt 5 m/s\)

  Câu 6: \(m = 100kg;{h_0} = 8m;v = 66m/s;\)

  a) Cơ năng: 

  \({\rm{W}} = {{\rm{W}}_d} + {{\rm{W}}_t} = \frac{1}{2}.m.v_0^2 + m.g.{h_0} = \dfrac{1}{2}{.100.66^2} + {100.10.8^2} = 281800J\)

  Độ cao cực đại: 
  \({\rm{W}} = {{\rm{W}}_t} \Leftrightarrow 281800 = 100.10.h \Rightarrow h = 281,8m\)

  b) Wd=Wt
  \({\rm{W}} = {{\rm{W}}_d}{\rm{ + }}{{\rm{W}}_t} = 2{{\rm{W}}_t} \Leftrightarrow 281800 = 2.100.10.h \Rightarrow h = 140,9m\)

  c) Vận tốc: 
  \({\rm{W}} = {{\rm{W}}_d}{\rm{ + }}{{\rm{W}}_t} = 2{{\rm{W}}_d} \Leftrightarrow 281800 = 2\frac{1}{2}.100.{v^2} \Rightarrow v = 53m/s\)

   

  0
  2021-09-18T03:45:15+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  5.\\
  a.\\
  W = 7840J\\
  b.h = 4m\\
  c.v = 8,8544m/s\\
  6.\\
  a.\\
  W = 225640J\\
  {h_{\max }} = 230,245m\\
  b.h = 115,12245m\\
  c.v = 47,5m/s
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  5.

  a.

  Cơ năng của vật là:

  \(W = mg{h_{\max }} = 100.9,8.8 = 7840J\)

  Thế năng của vật khi rơi 5m là:

  \({W_t} = mgh = 100.9,8(8 – 5) = 2940J\)

  b.

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {W_d} = {W_t} = \frac{W}{2} \Rightarrow mgh = \frac{W}{2}\\
   \Rightarrow 100.9,8.h = \frac{{7840}}{2} \Rightarrow h = 4m
  \end{array}\)

  c.

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {W_d} = {W_t} \Rightarrow \frac{1}{2}m{v^2} = mgh\\
   \Rightarrow \frac{1}{2}.{v^2} = 9,8.4 \Rightarrow v = 8,8544m/s
  \end{array}\)

  Câu 6:

  a.

  Cơ năng của vật là:

  \(W = \frac{1}{2}m{v^2} + mgh = \frac{1}{2}{.100.66^2} + 100.9,8.8 = 225640J\)

  Bảo toàn cơ năng:

  \(W = {W_{t\max }} = mg{h_{\max }} \Rightarrow 225640 = 100.9,8{h_{\max }} \Rightarrow {h_{\max }} = 230,245m\)

  b.

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {W_d} = {W_t} = \frac{W}{2} \Rightarrow mgh = \frac{W}{2}\\
   \Rightarrow 100.9,8.h = \frac{{225640}}{2} \Rightarrow h = 115,12245m
  \end{array}\)

  c.

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {W_d} = {W_t} \Rightarrow \frac{1}{2}m{v^2} = mgh\\
   \Rightarrow \frac{1}{2}.{v^2} = 9,8.115,12245 \Rightarrow v = 47,5m/s
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )