Một vật có khối lượng 200 gam được ném thẳng đứng lên cao từ vị trí A cách mặt đất 1 m với vận tốc 4 m/s, lấy g bằng 10 m/s^2, bỏ qua sức cản không kh

Question

Một vật có khối lượng 200 gam được ném thẳng đứng lên cao từ vị trí A cách mặt đất 1 m với vận tốc 4 m/s, lấy g bằng 10 m/s^2, bỏ qua sức cản không khí
a. tính cơ năng của vật tại vị trí ném
b. tính độ cao cực đại so với mặt đất mà vật đạt được
c. sau khi đi được quãng đường 0,5 m vận tốc của vật bằng bao nhiêu

in progress 0
Madelyn 18 phút 2021-09-09T14:04:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:05:15+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.{\rm{W = }}3,6J\\
  b.{h_{\max }} = 1,8m\\
  c.v’ = \sqrt 6 m/s
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Cơ năng của vật là:

  \({\rm{W = mgh + }}\frac{1}{2}m{v^2} = 0,2.10.1 + \frac{1}{2}.0,{2.4^2} = 3,6J\)

  b.

  Bảo toàn cơ năng:

  \(W = {W_{t\max }} = mg{h_{\max }} \Rightarrow 3,6 = 0,2.10.{h_{\max }} \Rightarrow {h_{\max }} = 1,8m\)

  c.

  Độ cao của vật sau khi đi được 0,5m là:

  \(h’ = 1 + 0,5 = 1,5m\)

  Bảo toàn cơ năng:

  \(\begin{array}{l}
  W = W’ = mgh’ + \frac{1}{2}mv{‘^2} \Rightarrow 3,6 = 0,2.10.1,5 + \frac{1}{2}.0,2.v{‘^2}\\
   \Rightarrow v’ = \sqrt 6 m/s
  \end{array}\)

  0
  2021-09-09T14:06:12+00:00

  Đáp án:

   a/ W = 3,6 (J)

  b/ h(max) = 1,8 (m)

  c/ v’ = √6 (m/s)

  Giải thích các bước giải:

  chọn mốc thế năng tại mặt đất.

  a/ W = Wt + Wđ = m*g*h + 1/2 *m*v² = 0,2*10*1 + 1/2 *0,2*4² = 3,6 (J)

  b/ bảo toàn cơ năng ta có :

  W1 = Wt ⇔ m*g*h(max) = 3,6 ⇒ h(max) = 3,6/(0,2*10) = 1,8 (m)

  c/ độ cao lúc này là 1,5 m so với mặt đất.

  bảo toàn cơ năng ta có:

  W = Wđ + Wt ⇔ 3,6 = 1/2 *m*v’² + m*g*h’ ⇒ v’² = (3,6 – 0,2*10*1,5)/(0,2*1/2) = 6

  ⇒ v’ = √6 (m/s)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )