một vật có khối lượng 4kg nằm yên trên bàn nằm ngang. Vật được kéo bằng lực F có phương nằm ngang chuyển động với gia tốc a= 1m/s2 hệ số ma sát trượt

Question

một vật có khối lượng 4kg nằm yên trên bàn nằm ngang. Vật được kéo bằng lực F có phương nằm ngang chuyển động với gia tốc a= 1m/s2
hệ số ma sát trượt và mặt ngang ut= 0,25. Cho g= 10m/s2
a/ tính độ lớn lực kéo F
b/ sau khi vật đi được quãng đường 8m lực F ngừng tác dụng . Hỏi sau bao lâu vật dừng lại kể từ lực F ngừng tác dụng

in progress 0
Melody 4 tháng 2021-08-11T10:40:48+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:42:22+00:00

  Đáp án:

  a. F = 14N

  b. t = 1,6s 

  Giải thích các bước giải:

  a. Độ lớn lực kéo F là:

  $ma = F – {F_{ms}} = F – \mu mg \Rightarrow F = ma + \mu mg = 4.1 + 0,25.4.10 = 14N$

  b. Vận tốc của vật sau 8m là:

  $\begin{array}{l}
  {v^2} – {v_o}^2 = 2as\\
   \Leftrightarrow {v^2} – 0 = 2.1.8\\
   \Leftrightarrow v = 4m/s
  \end{array}$

  Thời gian vật đi được thêm sau khi F ngừng tác dụng là:

  $\begin{array}{l}
  ma’ =  – {F_{ms}} =  – \mu mg \Rightarrow a’ =  – \mu g =  – 0,25.10 =  – 2,5m/{s^2}\\
  v’ = v + a’t = 0 \Rightarrow t =  – \dfrac{v}{{a’}} =  – \dfrac{4}{{ – 2,5}} = 1,6s
  \end{array}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )