Một vật có khối lượng 500g đặt trên mặt bàn nằm ngang. hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là 0,2. Vật bắt đầu được kéo đi theo phương ngang bằng một lực

Question

Một vật có khối lượng 500g đặt trên mặt bàn nằm ngang. hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là 0,2. Vật bắt đầu được kéo đi theo phương ngang bằng một lực 2N. Lấy g=10m/s²
a) tính gia tốc của vật chuyển động trên mặt bàn
b) tính quãng đường vật đi được và vận tốc của vật sau 2s

in progress 0
Adeline 4 tuần 2021-08-18T22:20:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:21:41+00:00

  Đáp án:

  a. $a = 2m/{s^2}$

  b. $\begin{array}{l}
  s = 4m\\
  v = 4m/s
  \end{array}$

  Giải thích các bước giải:

  a. Gia tốc của vật trên mặt bàn là:

  $\begin{array}{l}
  ma = F – {F_{ms}} = F – \mu mg\\
   \Rightarrow a = \dfrac{F}{m} – \mu g = \dfrac{2}{{0,5}} – 0,2.10 = 2m/{s^2}
  \end{array}$

  b. Quãng đường vật đi được và vận tốc sau 2s là:

  $\begin{array}{l}
  s = \dfrac{1}{2}a{t^2} = \dfrac{1}{2}{.2.2^2} = 4m\\
  v = at = 2.2 = 4m/s
  \end{array}$ 

  0
  2021-08-18T22:21:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có : 

  $F_k = ma$ `<=>` $2 = 0,5.a$ `<=>` $a=4(m/s^2)$

  Ta có : 

  $F_k + F_{ms} +P+N = ma$ 

  Mà : $F_k-F_{ms} =ma$ 

         `=>` $2 – 1 = 0,5a =2(m/s^2)$

  Vận tốc : 

  $v = v_0+at$ `=>` $v = 0+2.2 = 4(m/s)$

  Quãng đường : 

  $v^2 – v_0^2 = 2as$ 

  `=>` $s = 4(m)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )