một vật có khối lượng 567g làm bằng chất có khối lượng riêng 10,5g/cm^3 được nhúng hoàn toàn trong nước hoàn toàn trong nước . tìm lực đẩy của ác-si

Question

một vật có khối lượng 567g làm bằng chất có khối lượng riêng 10,5g/cm^3 được nhúng hoàn toàn trong nước hoàn toàn trong nước . tìm lực đẩy của ác-si-mét tác dụng lên vật,cho TLR của nước là 10^4 N/m^3

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-10-11T18:39:15+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:41:02+00:00

  Đáp án:

  \({F_A} = 0,54N\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  D = 10,5g/c{m^3} = 10500kg/{m^3}\\
  V = \frac{m}{D} = \frac{{0,567}}{{10500}} = 5,{4.10^{ – 5}}{m^3}\\
  {F_A} = {d_n}V = 10000.5,{4.10^{ – 5}} = 0,54N
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )