Một vật có khối lượng m = 10 kg đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là μ = 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Tác dụng

Question

Một vật có khối lượng m = 10 kg đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là μ = 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Tác dụng một lực kéo F = 30 N theo phương ngang vào vật.
a. Xác định gia tốc và vận tốc của vật sau 5 giây.
b. Sau 5 giây thì lực F ngừng tác dụng. Xác định thời gian và quãng đường mà vật đi được kể từ khi lực F ngừng tác dụng.
c. Sau 5 giây kể từ khi vật bắt đầu chuyển động, tác dụng thêm lực F­­­1 = 45 N vào vật và có hướng ngược với hướng chuyển động của vật. Xác định quãng đường mà vật đi được trong 5 giây kể từ khi có thêm lực F­­­1.
Giúp em với ạ :<

in progress 0
Hailey 1 tháng 2021-08-05T15:41:19+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:42:53+00:00

  Gửi bạn

   

  0
  2021-08-05T15:43:05+00:00

  $m=10kg$

  $\mu=0,1$

  $g=10m/s^{2}$

  $F=30N$

  a, Gia tốc của vật là:

  $a=\dfrac{F-F_{ms}}{m}=\dfrac{F-m.g.\mu}{10}=\dfrac{30-10.10.0,1}{10}=2m/s^{2}$

  Vận tốc của vật sau $t=5s$ là:

  $v=v_{0}+at=0+2.5=10m/s$

  b, Gia tốc của vật lúc này là: 

  $a’=\dfrac{-F_{ms}}{m}=\dfrac{-m.g.\mu}{m}=-g.\mu=-10.0,1=-1m/s^{2}$

  Thời gian để vật dừng lại là:

  $t’=\dfrac{v’-v}{a’}=\dfrac{0-10}{-1}=10s$

  Quãng đường vật đi được là:

  $s=v.t’+\dfrac{1}{2}.a.t’^{2}=10.10-\dfrac{1}{2}.1.10^{2}=50m$

  c, Gia tốc của vật lúc đó là:

  $a”=\dfrac{F-F_{1}-F_{ms}}{m}=\dfrac{F-F_{1}-m.g.\mu}{m}=\dfrac{30-45-10.10.0,1}{10}=-2,5m/s^{2}$

  Quãng đường vật đi được sau $t”=5s$ là:

  $s’=v.t”+\dfrac{1}{2}.a”.t”^{2}=10.5-\dfrac{1}{2}.2,5.5^{2}=18,75m$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )