Một vật có khối lượng m= 400 gam , đặt đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là 0,3 . Vợt bắt đầu được kéo đi bằng một lự

Question

Một vật có khối lượng m= 400 gam , đặt đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là 0,3 . Vợt bắt đầu được kéo đi bằng một lực F=2N có có phương nằm ngang lấy g= 10m/s2
A) tính lực ma sát giữa vật và mặt bàn
B) tính quãng đường vật đi được sau 2 giây
C) sau đó lực F ngừng tác dụng. Tính quãng đường vật đi tiếp đến lúc dừng lại

in progress 0
Alice 2 tuần 2021-11-28T12:43:29+00:00 2 Answers 73 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T12:44:58+00:00

  Đáp án:

  a) \({F_{ms}} = 1,2N\)

  b) \(s = 4m\)

  c) \(s’ = \dfrac{8}{3}m\)

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Lực ma sát giữa vật và mặt bàn: \({F_{ms}} = \mu N = \mu P = 0,3.0,4.10 = 1,2N\)

  b) Phương trình định luật II- Niuton của vật: \(\overrightarrow P + \overrightarrow N + \overrightarrow {{F_{ms}}}  + \overrightarrow F  = m\overrightarrow a \)  (1)

  Chiếu (1) theo chiều chuyển động của vật, ta được: \( – {F_{ms}} + F = ma\)

  \( \Rightarrow \) Gia tốc chuyển động của vật: \(a = \dfrac{{ – {F_{ms}} + F}}{m} = \dfrac{{ – 1,2 + 2}}{{0,4}} = 2m/{s^2}\)

  Phương trình quãng đường của vật: \(s = \dfrac{1}{2}a{t^2}\)

  \( \Rightarrow \) Quãng đường vật đi được sau \(2s\): \(s = \dfrac{1}{2}{.2.2^2} = 4m\)

  c)

  + Khi ngừng tác dụng lực \(F\), gia tốc chuyển động lúc này của vật: \(a’ = \dfrac{{ – {F_{ms}}}}{m} = \dfrac{{ – 1,2}}{{0,4}} =  – 3m/{s^2}\)

  + Khi vật dừng lại \(v = 0\), vận tốc của vật khi ngừng tác dụng lực F là \({v_0} = a.t = 2.2 = 4m/s\)

  Áp dụng công thức liên hệ, ta suy ra quãng đường vật đi tiếp đến khi dừng lại là:

  \(s’ = \dfrac{{{v^2} – v_0^2}}{{2a’}} = \dfrac{{{0^2} – {4^2}}}{{2.\left( { – 3} \right)}} = \dfrac{8}{3}m\)

  0
  2021-11-28T12:45:19+00:00

  Đáp án:

  a> Fms=1,2 N

  b> s=4m

  c> s=2,67 m

   

  Giải thích các bước giải: m= 400g=0,4 kg; u=0,3; Fkéo=2N

  a> Fms=u.N=u.m.g= 0,3.0,4.10= 1,2 N

  b> t=2s

  F-Fms=m.a

  <=> 2-1,2=0,4.a

  => a=2 (m/s^2)

  s= v0+$\frac{a.t^2}{2}$ = $\frac{2.2^2}{2}$ =4 m

  c> v sau khi ngừng tác dụng 

  v=a.t= 2.2=4 (m/s)

  sau khi ngừng tác dụng vật chuyển động chậm dần đều:

  Fms=-m.a

  => a= -1,2/0,4=-3 m/s^2

  quãng đường đi đến khi dừng lại:

  2as= v$^{2}$ -vo$^{2}$ <=> 2.(-3).s=-4$^{2}$ => s=2,67 (m)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )