Một vật đun nóng đến 200 độ C, thả vào 2kg nước ở 20 độ C, nhiệt độ cân bằng là 50 độ C. Vậy nếu cho vật đó vào 2kg rượu ở 20 độ C thì nhiệt độ cuối c

Question

Một vật đun nóng đến 200 độ C, thả vào 2kg nước ở 20 độ C, nhiệt độ cân bằng là 50 độ C. Vậy nếu cho vật đó vào 2kg rượu ở 20 độ C thì nhiệt độ cuối cùng là bao nhiêu?  

in progress 0
Genesis 3 tháng 2021-09-08T15:12:09+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T15:13:19+00:00

  Xem hình :

  0
  2021-09-08T15:13:30+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Vật đun nóng:}$

        $m (kg) ; c (J/kg.K)$

        $Δt = 200 – 50 = 150⁰C$

  $Nước:$

        $m_1 = 2 (kg)$

        $c_1 = 4200 (J/kg.K)$

        $Δt_1 = 50 – 20 = 30⁰C$

  $Rượu:$

        $m_2 = 2 (kg)$

        $c_2 = 2500 (J/kg.K)$

  Nhiệt lượng nước thu vào là:

     $Q_1 = m_1.c_1.Δt_1 = 2.4200.30 = 252000 (J)$

  Ta có:

     $ m.c = \frac{Q_1}{Δt} = \frac{252000}{150} = 1680 (J)$

  Gọi nhiệt độ cuối khi cho vật đun nóng vào rượu là$ t_3⁰C$

  Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

        $\text{Q thu = Q tỏa}$

  $⇔ m_2.c_2.Δt_2 = m.c.Δt_3$

  $⇔ 2.2500.(t_3 – 20) = 1680.(200 – t_3)$

  $⇔ 125.(t_3 – 20) = 42.(200 – t_3)$

  $⇔ 125t_3 – 2500 = 8400 – 42t_3$

  $⇔ 167t_3 = 10900$

  $⇔ t_3 = \frac{10900}{167} ≈ 65,27⁰C$

  Vậy nhiệt độ cuối cùng khoảng $65,27⁰C.$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )