Một vật hình hộp chữ nhật có 3 cạnh a=2cm,b=3cm,c=5cm được nhúng vào nước có d=10000N/m3 a)Tính lực đẩy acsimet trong trường hợp vật chìm hoàn toàn b)

Question

Một vật hình hộp chữ nhật có 3 cạnh a=2cm,b=3cm,c=5cm được nhúng vào nước có d=10000N/m3
a)Tính lực đẩy acsimet trong trường hợp vật chìm hoàn toàn
b)Tính lực đẩy acsimet trong trường hợp vật cìm 1/3 thể tích
c)Tính lực đẩy acsimet trong trường hợp vật nổi 3/4 thể tích

in progress 0
Audrey 1 tháng 2021-08-09T15:40:40+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:41:59+00:00

  Đáp án:

  a. Fa = 0,3N

  b. Fa’ = 0,1N

  c. Fa” = 0,225N

  Giải thích các bước giải:

  Thể tích của vật là:

  $V = abc = 2.3.5 = 30c{m^3} = 0,00003{m^3}$

  a. Lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật khi vật chìm hoàn toàn là:

  ${F_A} = {d_n}.V = 10000.0,00003 = 0,3N$

  b. Lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật khi vật chìm 1/3 thể tích là:

  ${F_A}’ = {d_n}.\dfrac{1}{3}V = 10000.\dfrac{1}{3}.0,00003 = 0,1N$

  c. Lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật khi vật chìm 3/4 thể tích là:
  ${F_A}” = {d_n}.\dfrac{3}{4}V = 10000.\dfrac{3}{4}.0,00003 = 0,225N$

  0
  2021-08-09T15:42:23+00:00

   Thể tích vật:

  `V=a.b.h=2.3.5=30cm^3=3.10^{-5}m^3`

  a) Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật chìm hoàn toàn:

  `F_A=d.V=10^4. 3.10^{-5}=0,3(N/m^3)`

  b) Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật chìm `1/3V`:

  $F_A=d. V_{cc}=10^4. 3.10^{-5}.\dfrac{1}{3}=0,1(N/m^3)$

  c) Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật chìm `3/4V`:

  $F_A=d. V_{cc}=10^4. 3.10^{-5}.\dfrac{3}{4}=0,225(N/m^3)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )