một vật nặng được treo vào đầu một sợi dây có chiều dài l và được treo thẳng đứng. kéo nhẹ vật ra khỏi vị trí cân bằng, dây treo hợp với phương thẳng

Question

một vật nặng được treo vào đầu một sợi dây có chiều dài l và được treo thẳng đứng. kéo nhẹ vật ra khỏi vị trí cân bằng, dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc a0 rồi buông nhẹ
a, vận tốc của vật nặng khi dây treo hợp với phương thẳng đứng 1 góc là :
A, v= căn 2gl
B, v= căn 2gl(Cos a- cos a0)
C, v=căn 2gl.Cos a0
D, v= căn 2gl.Cos(a-1)
b, vận tốc cực đại của vật là:
A, v max= căn 2gl
B, v max= căn 2gl.cos a0
C, v max= căn 2gl(1-cos a0)
D, v max=căn 2gl.Cos(a-1)

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-10-19T16:13:50+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T16:15:11+00:00

  Đáp án:

   a.B

  b. C

  Giải thích các bước giải:

   chọn mốc thế năng VT vật nặng thấp nhất

  a. bảo toàn cơ năng VT dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc ${\alpha _0}$ và VT dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc $\alpha $

  $\begin{array}{l}
  mgl\left( {1 – \cos {\alpha _0}} \right) = mgl\left( {1 – \cos \alpha } \right) + \frac{1}{2}m{v^2}\\
   \Rightarrow v = \sqrt {2gl\left( {\cos \alpha  – \cos {\alpha _0}} \right)} 
  \end{array}$

  b.bảo toàn cơ năng VT dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc ${\alpha _0}$ và VT vận tốc cực đại của vật

  $\begin{array}{l}
  mgl\left( {1 – \cos {\alpha _0}} \right) = \frac{1}{2}mv_{max}^2\\
   \Rightarrow {v_{max}} = \sqrt {2gl\left( {1 – \cos {\alpha _0}} \right)} 
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )