Một vật rơi tự do không vận tốc đầu tại nơi có gia tốc trọng trường g.Trong giây thứ 3 ,quãng đường rơi đươc là 24.5m và tốc độ của vật khi vừa chạm đ

Question

Một vật rơi tự do không vận tốc đầu tại nơi có gia tốc trọng trường g.Trong giây thứ 3 ,quãng đường rơi đươc là 24.5m và tốc độ của vật khi vừa chạm đất là 39.2m/s .Tính g và độ cao nơi thả vật

in progress 0
Rylee 4 tháng 2021-08-23T07:22:13+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:23:22+00:00

  Quãng đường vật rơi sau 3s:

  $s_3=\frac{1}{2}g.3^2=4,5g$

  Quãng đường vật rơi sau 2s:

  $s_2=\frac{1}{2}g.2^2=2g$

  Quãng đường vật rơi trong giây thứ 3:

  $Δs=s_3-s_2=4,5g-2g$

  ⇔ $24,5=2,5g$

  ⇒ $g=9,8$ $(m/s^2)$

  Vận tốc của vật khi chạm đất: $v=39,2m/s$

  Gọi  t là thời gian rơi của vật

  Ta có:

  $v=gt  ⇔ 39,2=9,8t ⇒ t=4$ (s)

  Độ cao nơi thả vật:

  $h=\frac{1}{2}gt^2=\frac{1}{2}.9,8.4^2=78,4$ (m)

  0
  2021-08-23T07:23:58+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  g = 9,8m/{s^2}\\
  h = 78,4m
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Quảng đường vật rơi sau 2s là:

  \({s_3} = \dfrac{1}{2}g{t^2} = 0,5.g{.3^2} = 4,5g\)

  Quảng đường vật rơi sau 3s là:

  \({s_2} = \dfrac{1}{2}g{t^2} = 0,5.g{.2^2} = 2g\)

  Vì trong giây thứ 3 vật rơi 39,2m/s nên:

  \(\begin{array}{l}
  {s_3} – {s_2} = 24,5\\
   \Rightarrow 4,5g – 2g = 24,5\\
   \Rightarrow 2,5g = 24,5\\
   \Rightarrow g = 9,8m/{s^2}
  \end{array}\)

  Độ cao thả vật là:

  \(h = \dfrac{{{v^2}}}{{2g}} = \dfrac{{39,{2^2}}}{{2.9,8}} = 78,4m\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )