Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 180m so với mặt đất . Lấy $g=10m/s^2$ $a$ ) Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất $b$ ) Tí

Question

Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 180m so với mặt đất . Lấy $g=10m/s^2$
$a$ ) Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất
$b$ ) Tính thời gian rơi 55m cuối cùng

in progress 0
Eva 1 tháng 2021-08-05T01:36:44+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:37:49+00:00

  Đáp án:

  a. t = 6   v = 60m/s

  b. t2 = 1s

  Giải thích các bước giải:

  a. Thời gian rơi của vật là:

  $t = \sqrt {\dfrac{{2h}}{g}}  = \sqrt {\dfrac{{2.180}}{{10}}}  = 6s$

  Vận tốc của vật khi chạm đất là:

  $v = gt = 10.6 = 60m/s$

  b. Thời gian vật rơi 125m đầu là:

  ${t_1} = \sqrt {\dfrac{{2{h_1}}}{g}}  = \sqrt {\dfrac{{2.125}}{{10}}}  = 5s$

  Thời gian rơi 55m cuối cùng là:

  ${t_2} = t – {t_1} = 6 – 5 = 1s$ 

  0
  2021-08-05T01:37:56+00:00

  $h=180m$

  $g=10m/s^{2}$

  a, Thời gian rơi của vật là:

  $h=\dfrac{1}{2}.g.t^{2}$

  $⇒t=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}=\sqrt{\dfrac{2.180}{10}}=6(s)$

  Vận tốc của vật khi chạm đất là:

  $v=g.t=10.6=60(m/s)$

  b, Thời gian rơi $h’=h-55=180-55=125m$ đầu là:

  $t’=\sqrt{\dfrac{2h’}{g}}=\sqrt{\dfrac{2.125}{10}}=5(s)$

  $⇒$ Thời gian rơi $55m$ cuối cùng là:

  $T=t-t’=6-5=1(s)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )