Một viên bi A được thả rơi từ độ cao 30m cùng lúc đó 1 viên bi B đc bắn theo phương thẳng đứng theo phương dưới lên v=25m/s Va chạm vào bi A biết g=10

Question

Một viên bi A được thả rơi từ độ cao 30m cùng lúc đó 1 viên bi B đc bắn theo phương thẳng đứng theo phương dưới lên v=25m/s Va chạm vào bi A biết g=10m/s a. Lập phương trình chuyển động của mỗi viên bi b tính thời điểm 2viên bị gặp nhau c vận tốc mỗi viên bi khi gặp nhau

in progress 0
Charlie 3 tháng 2021-08-31T07:11:50+00:00 1 Answers 99 views -1

Answers ( )

  0
  2021-08-31T07:13:31+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  \\
  a.\\
  {h_A} = 30 – 5{t^2}\\
  {h_B} = 25t – 5{t^2}\\
  b.\\
  {v_A} = 8,86m/s\\
  {v_B} = 16,14m/s
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Chọn chiều dương từ dưới lên

  Gốc tọa độ tại mặt đất

  Gốc thời gian lúc hai vật bắt đầu chuyển động

  a.

  Phương trình chuyển động của bi A:

  \({h_A} = {h_{0A}} + {v_{0A}}t + \dfrac{1}{2}{a_A}{t^2} = 30 – 5{t^2}\)

  Phương trình chuyển động của bi B là:

  \({h_B} = {h_{0B}} + {v_{0B}}t + \dfrac{1}{2}{a_B}{t^2} = 25t – 5{t^2}\)

  b.

  Khi hai bi gặp nhau:

  \(\begin{array}{l}
  {h_A} = {h_B}\\
   \Rightarrow 30 – 5{t^2} = 25t – 5{t^2}\\
   \Rightarrow 10{t^2} + 25t – 30 = 0\\
   \Rightarrow t = 0,886s
  \end{array}\)

  Vận tốc lúc này của bi A là:

  \({v_A} = gt = 10.0,886 = 8,86m/s\)

  Vận tốc lúc này của bi B là:

  \({v_B} = {v_{0B}} + {a_B}t = 25 – 10.0,886 = 16,14m/s\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )