Một viên bi bằng sắt rỗng ở giữa. Khi nhúng vào nước nó nhẹ hơn khi để ngoài không khí 0.15N. Tìm trọng lượng của viên bi khi ở ngoài không khí. Biét

Question

Một viên bi bằng sắt rỗng ở giữa. Khi nhúng vào nước nó nhẹ hơn khi để ngoài không khí 0.15N. Tìm trọng lượng của viên bi khi ở ngoài không khí. Biét d nước=10000N/m^3, d sắt=78000N/m^3, thể tích phần rỗng của viên bi là 5cm^3

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-11-21T07:31:31+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:33:05+00:00

  Đáp án:

  \(P = 0,78N\) 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: \(\left\{ \begin{gathered}
    \Delta P = 0,15N \hfill \\
    {d_n} = 10000N/{m^3} \hfill \\
    {d_s} = 78000N/{m^3} \hfill \\
    {V_r} = 5c{m^3} = 0,000005{m^3} \hfill \\ 
  \end{gathered}  \right.\)

  Trọng lượng của viên bi khi ở ngoài không khí là: P

  Khi nhúng vào nước ta có:

  \(P’ = P – {F_A} \Rightarrow {F_A} = P – P’ = 0,15N\)

  Lại có: \({F_A} = {d_n}.V \Rightarrow V = \frac{{{F_A}}}{{{d_n}}} = \frac{{0,15}}{{10000}} = 0,000015{m^3}\)

  (Với V là thể tích của viên bi sắt)

  Thể tích phần đặc của viên bi là:

  \({V_d} = V – {V_r} = 0,000015 – 0,000005 = 0,00001{m^3}\)

  Trọng lượng của viên bi sắt là:

  \(P = {d_s}.{V_d} = 78000.0,00001 = 0,78N\)

  0
  2021-11-21T07:33:12+00:00

  Đáp án:0,78N

   

  Giải thích các bước giải:

  ực đẩy Ác si mét tác dụng vào viên bi chính bằng phần trọng lượng viên bi bị giảm khi nhúng vào trong nước: P – Pnước = FA = 0,15N
  Ta có: FA = dnước.V (V là thể tích của viên bi sắt)
  Viên bi bị rỗng nên phần thể tích đặc của viên bi là:
  Vđặc = V – Vrỗng = 15.10-6 – 5.10-6 = 10.10-6 = 10-5 (m3).
  Trọng lượng của viên bi là: P = dsắt.Vđặc = 78.103. 10-5= 78.10-2 = 0,78(N).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )