Một viên bi lăn xuống con dốc 1 với 1,2 m và 0,5 s. Một viên bị khác lăn xuống con dốc 2 với 2 m/s và 1,5 s. a) tính độ dài quãng đường của dốc 2 b) t

Question

Một viên bi lăn xuống con dốc 1 với 1,2 m và 0,5 s. Một viên bị khác lăn xuống con dốc 2 với 2 m/s và 1,5 s.
a) tính độ dài quãng đường của dốc 2
b) tính vận tốc trung bình ở cả 2 quãng đường

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-12-01T18:11:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T18:12:36+00:00

  Đáp án:

  a) 3m.

  b) 1,6 m/s

  Giải thích các bước giải:

  a) Độ dài quãng đường của dốc 2: \({s_2} = {v_2}{t_2} = 2.1,5 = 3\left( m \right)\)

  b) Vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường: \({v_{tb}} = \dfrac{{{s_1} + {s_2}}}{{{t_1} + {t_2}}} = \dfrac{{1,2 + 3}}{{0,5 + 1,5}} = \dfrac{{3,2}}{2} = 1,6\left( {m/s} \right)\)\(\)

  0
  2021-12-01T18:12:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)s2=v2.t2=2.1,5=3m

  S=s1+s2=1,2+3=4,2m

  b) vận tốc trung bình 

  v=(s1+s2)/(t1+t2)=(1,2+3)/(1,5+0,5)=2,1m/s

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )