Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì? Nêu cách làm và giải thích kèm theo sơ đồ minh họa?

Question

Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì? Nêu cách làm và giải thích kèm theo sơ đồ minh họa?

in progress 0
Jasmine 3 tháng 2021-09-08T11:25:33+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T11:26:47+00:00

  Muốn xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội ( hay độ thuần chủng của giống ) có 2 cách :

  -Cách 1:  Cho cá thể mang tính trạngtrội tự thụ phấn :

  + Nếu kết quả đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp.

  + Nếu kết quả phân tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hơp.

  Sơ đồ lai :

  TH1:  

  P:    AA    ×   AA

  Gp: A              A

  F1: AA

  TLKG : 100% AA

  TH2:

  P: Aa        ×   Aa

  Gp: A;a           A;a

  F1: AA ; Aa ; Aa ; aa

  TLKG : 25% AA : 50% Aa : 25%aa

  -Cách 2: Cho cá thể mang tính trạng lặn lai phân tích. Nghĩa là cho lai với cá thể mang tính trạng lặn có kiểu gen aa

  +Nếu kết quả phép lai đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp.

  + Nếu kết quả phân tích theo tỉ lệ 1:1 thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hơp.

  Sơ đồ lai :

  TH1:

  P: AA    ×  aa

  Gp:  A           a

  F1: Aa

  TLKG : 100% Aa

  TH2:

  P: Aa      × aa

  Gp : A;a       a

  F1: Aa ; aa

  TLKG : 50% Aa : 50% aa

  0
  2021-09-08T11:27:30+00:00

  Cần thực hiện phép lai phân tích

  -Nếu kết quả là đồng tính →Cá thể có kiểu gen đồng hợp

  -Nếu kết quả là phân tính →Cá thể có kiểu gen dị hợp

  Kiểu gen của của cá thể mang tính trạng trội là: A_

  Sơ đồ lai:

  TH1: Cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen: Aa (gen dị hợp)

  P:    Aa x aa

  Gp:  A,a   a

  F1: 1Aa : 1aa (1 trội : 1 lặn)

  TH2: Cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen: AA (gen đồng hợp)

  P:    AA x aa

  Gp:    A    a

  F1:       Aa (100% trội)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )