Muốn điều chế đc 2,8l O2 thì khối lượng KClO3 cần nhiệt phân là bao nhiêu gam?

Question

Muốn điều chế đc 2,8l O2 thì khối lượng KClO3 cần nhiệt phân là bao nhiêu gam?

in progress 0
Genesis 5 tháng 2021-07-16T17:01:27+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:02:48+00:00

  Đáp án:

  PTHH: 2KMnO4 —t–> K2MnO4 + MnO2 + O2nO2 = 2,8/22,4 = 0,125 molnKMnO4 = 2.nO2 = 0,125.2= 0,25 mol=> mKMnO4 cần nhiệt phân là: 0,25.158 = 39,5g

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-16T17:02:51+00:00

  nO2=2,8 :  22,4 = 0,125 (mol)

  PTHH: 2KClO3→ 2KCl + 3O2

      Cứ  2 mol       2mol    3mol

     Vậy     ?                       0,125 mol

  nKClO3= 0,125×2/3=1/12 (mol)

  mKClO3= 1/12×122,5=10,2 (g)

  Vậy cần có 10,2 g KClO3 để điều chế 2,8l )2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )