Muốn sắp xếp toàn bộ trang tính theo thứ tự tăng dần của một cột nào đó, trước hết ta phải làm gì?

Question

Muốn sắp xếp toàn bộ trang tính theo thứ tự tăng dần của một cột nào
đó, trước hết ta phải làm gì?

in progress 0
Reese 3 tuần 2021-08-18T22:31:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:32:42+00:00

  Muốn sắp xếp toàn bộ trang tính theo thứ tự tăng dần của một cột nào đó, trước hết ta phải chọn một ô trong cột cần sắp xếp, nháy chọn lệnh AZ↓ trong nhóm lệnh Sort and Filter trên dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự tăng dần .

  0
  2021-08-18T22:32:54+00:00

  Muốn sắp xếp toàn bộ trang tính theo thứ tự tăng dần của một cột nào đó, trước hết ta phải chọn một ô trong cột cần sắp xếp, nháy chọn lệnh AZ↓ trong nhóm lệnh Sort and Filter trên dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự tăng dần .

                              Chúc bạn học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )