Năm nay ,tuổi bố gấp bốn lần tuổi Hoàng . Nếu năm năm nữa tuổi bố gấp ba lần tuổi Hoàng . Hỏi năm nay Hoàng bao nhiêu tuổi ?

Question

Năm nay ,tuổi bố gấp bốn lần tuổi Hoàng . Nếu năm năm nữa tuổi bố gấp ba lần tuổi Hoàng . Hỏi năm nay Hoàng bao nhiêu tuổi ?

in progress 0
Aubrey 3 tuần 2021-09-09T14:00:19+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:01:33+00:00

  Gọi x  là số tuổi hiện tại của Hoàng

  (x>0)

  Số tuổi hiện tại của bố Hoàng là

  4x (tuổi)

  Tuổi của Hoàng sau 5 năm nữa là :

  x+5 (tuổi)

  Tuổi của bố Hoàng sau 5 năm nữa là :

  4x+5 (tuổi)

  Theo đề bài ta có phương trình:

  ⇔3(x+5)=4x+5

  ⇔ 3x+15 =4x+5

  ⇔ x = 10 ™

  Vậy Hoàng 10 (tuổi)

  0
  2021-09-09T14:02:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi x  là số tuổi hiện tại của Hoàng (x>0)

  Số tuổi hiện tại của bố Hoàng là 4x (tuổi)

  Tuổi của Hoàng sau 5 năm nữa là : x+5 (tuổi)

  Tuổi của bố Hoàng sau 5 năm nữa là : 4x+5 (tuổi)

  Theo đề bài ta có phương trình:

  ⇔3(x+5)=4x+5

  ⇔ 3x+15 =4x+5

  ⇔ x = 10 ™

  Vậy Hoàng 10 tuổi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )